Programski ciljevi samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine su:

 • zaštita i napredovanje esnafa doktora medicine i stomatologije,
 • ostvarivanje Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenog položaja uposlenika doktora medicine i stomatologije.
 • usklađivanje interesa uposlenika doktora medicine i stomatologije u zdravstvu sa opštim društvenim interesima.
 • razvoj demokratskih procesa i partnerskih odnosa sa poslodavcem.
 • zaštitu prava doktora medicine i stomatologije na radnom mjestu i u vezi sa zapošljavanjem.
 • zaštita interesa i prava članova Strukovnog sindikata u vezi sa radnopravnim, socijalnim, materijalnim i duštvenim položajem svojih članova;
 • obezbjeđenje socijalne sigurnosti i razvijanje životnog standarda članova,
 • utvrđivanje realne cijene rada i obezbjeđivanje ostvarivanja svih drugih prava za sve kategorije zaposlenih članova Strukovnog sindikata;
 • sklapanje i ostvarivanje kolektivnih ugovora;
 • zalaganje za poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava;
 • ostvarivanje solidarnosti i pružanje materijalne pomoći članovima;
 • ostvarivanje saradnje sa ostalim sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uključujući povezivanje i udruživanje s njima, u skladu sa zakonom i aktima Skupštine;
 • osiguranje pretpostavki za slobodno sindikalno djelovanje;
 • stvaranje uslova za stalno obrazovanje i edukaciju članova sindikata, za realizaciju programskih ciljeva Strukovnog sindikata.